Toelating

Algemene toelatingseisen

Je kunt instromen in een universitaire bacheloropleiding met een vwo-diploma.

Bepaalde opleidingen hebben extra instroomeisen; je moet bijvoorbeeld een bepaald profiel of bepaalde vakken hebben gevolgd. Ook kan er een numerus fixus of intakeprodecure zijn. Controleer dit bij de opleiding van je keuze.

Na je inschrijving doe je mee aan UvA Matching. Dit geldt voor alle bachelors. De studies met een numerus fixus, loting of selectie hebben een eigen matchingsprocedure.

Instromen na hbo 

Instromen op basis van een hbo-(propedeuse)diploma is soms mogelijk. Lees de specifieke informatie bij de opleiding van je keuze.

Onvoldoende vooropleiding 

Als je niet voldoet aan de toelatingseisen, dan kun je je deficiënties wegwerken of een colloquium doctum doen (als je 21 jaar of ouder bent).

13 november 2014